...

Tag Archives: استراتژی محاسبه درصد مساوی شدن بازی ها

استراتژی محاسبه درصد تساوی بازی ها

استراتژی محاسبه درصد تساوی بازی ها

محاسبه درصد مساوی شدن بازی ها و تشخیص ارزشمند بودن انها با روش poisson distribution بحثی است که امروز با هم داریم 🔹 خب ما قبلا پیش بینی تعداد دقیق گل و اور و آندر بازی ها رو از طریق این روش جالب در مقاله ای جدا توضیح دادم که …

Read More »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.